Arbo

Arbo Solutions

Sinds de Wet Verbetering Poortwachter in werking is getreden, is een gezamenlijke inzet vereist van beide partijen (werkgever en werknemer) om de werknemer in het arbeidsproces terug te laten keren. Bij voorkeur natuurlijk binnen de eigen organisatie. Om dit in goede banen te leiden, kan het gebeuren dat er meer nodig is dan een enkel gesprek. Bijvoorbeeld in de situatie dat extra begeleiding/coaching nodig is. Dan kan mediation of conflictbemiddeling helpen. Een arbeidsdeskundig onderzoek of psychologische interventie maken eveneens –mogelijk- deel uit van het traject om tot en gezamenlijke oplossing te komen. Waarvoor wordt gekozen, is geheel afhankelijk van de situatie waarin partijen verkeren. Arbo Solutions heeft de deskundigheid in huis om deze eerste spoortrajecten soepel, intensief en efficiënt te begeleiden.

Verzuimmanagement

Ziekteverzuim kost geld. Laten we daar geen doekjes om winden. Hoe kun je als werkgever de kosten binnen de perken houden? De brij aan wet- en regelgeving is niet gemakkelijk te doorgronden. Onze Register Casemanager kan u veel opleveren. Met alle kennis van wet- en regelgeving, protocollen, polissen en lopende contracten kan zij ervoor zorgen dat iedereen doet wat gedaan moet worden. Natuurlijk blijft de direct leidinggevende de verzuimbegeleider, en de Bedrijfsarts zorgt voor de medische objectivering én demedicalisering. De WIA, het Eigen Risicodragen voor de WGA, de verlenging loondoorbetaling, het opschudmoment en de nieuwe Arbowet zijn allemaal voorbeelden van belangrijke wijzigingen sinds de Wet Verbetering Poortwachter. Register Casemanagement is een vak apart. Zo ook de deskundigheid betreffende beperking van verzuimlast en wat u Eigen Risicodragerschap kan opleveren of kosten. Dit alles vereist specialistische kennis, regie- en onderhandelingsvaardigheden. Dat vindt u bij Job Solutions.

Register Casemanagement

Gosia Bruins is bij Job Solutions de aangewezen persoon als u uw schadelast wenst te beheersen. Zodat u als werkgever nog de bomen door het bos kunt zien. Zij is in staat alle processen rondom ziekteverzuim namens de werkgever te regisseren.

Wat kan zij voor u betekenen:

Regisseren van contacten tussen organisatie, arbodienstverleners, verzekeraars, overige externe betrokken partijen en verzuimende medewerkers.

Zelfstandig analyseren van verzuiminfrastructuur op organisatieniveau.

Zorgen voor het verkrijgen van inzicht in kosten, risico’s en gevolgen van verzuim en arbeidsongeschiktheid op zowel organisatie- als individueel niveau.

Zorg dragen voor optimaal gebruik van subsidie- en vangnetmogelijkheden

Ontwikkelen van een adequaat verzuimbeleid en –protocol.

Vormgeven van administratieve procedures en dossieropbouw

Fungeren als procesmanager van verzuim en arbeidsongeschiktheid

Onderhandelingen voeren met externe partijen op caseniveau.

Reduceren schadelast van verzuim en arbeidsongeschikten voor de werkgever.

Op zowel dossier- als op organisatieniveau krijgt u alle informatie en adviezen om beter grip te krijgen op verzuimdossiers en op welke wijze u de financiële risico’s kunt inperken. U kunt bijvoorbeeld ook overwegen een onderzoek te laten doen naar Eigen Risicodrager zijn of worden, wat met een deskundige aanpak veel financieel voordeel kan opleveren.

Psychologisch onderzoek

Bij re-integreren komt nogal wat kijken. Kortere of langere tijd uit de running zijn is niet altijd een goede uitgangspositie om werk te vinden. Werk dat natuurlijk passend is! Soms kan worden volstaan met een goede begeleiding van de werkzoekende en dan is bijvoorbeeld ondersteuning nodig bij het leren solliciteren. Een sollicitatiebrief kunnen schrijven volstaat niet, jezelf kennen en presenteren is nog belangrijker om de felbegeerde baan te krijgen. Zo kan psychologisch onderzoek nodig zijn of zelfs een assessment. Hoe beter je weet wie je bent, wat je kan en waar je grenzen liggen, des te gemakkelijker maak je het jezelf bij het zoeken en de zo passende baan vinden. En daarvoor zijn tal van tests voorhanden. Wij zijn in staat om de testen in meerdere talen af te nemen. Job Solutions heeft alles hiervoor in huis: een gecertificeerde loopbaanadviseur en een Arbeids- en Organisatiepsycholoog. Ook tijdens outplacementtrajecten kunnen wij deze, en andere, instrumenten inzetten voor een optimaal resultaat. En mocht het nodig zijn, dan doen wij een beroep op een externe GZ BIG-geregistreerde psycholoog. Alles, om je loopbaanbegeleiding in goede banen te leiden!

Workshops & trainingen

Binnenkort meer info…