Klachtenreglement

Klantenreglement

Klachtenreglement Job Solutions

Voor een ieder die meent dat hij/ zijn door handelen of nalaten van een begeleider van Job Solutions B.V., In het kader van preventieve activiteiten ter voorkoming van uitval bij arbeid en re-integratiedienstverlening direct zijn/ haar belang is getroffen.

Centraal meldpunt voor klachten is postbus 2188,  5202 CD te ‘s-Hertogenbosch.

Het centraal meldpunt is op werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur tevens telefonisch bereikbaar onder nummer 088 20 50 100 of digitaal via info@job-solutions.nl.

Correspondentie en coördinatie van de klachtenafhandeling verloopt via de ondergenoemde commissie. De klachten worden vermeld in een klachtenregister, dat op verzoek voor een ieder ter inzage is.

DEFINITIES
Atikel 1

  1. De Commissie

De klachtencommissie bestaat uit ten minste drie personen, te weten de voorzitter en ten minste 2 leden. De voorzitter maakt deel uit van het gedistribueerd ondernemerschap binnen Job Solutions B.V.. De overige leden zijn externe deskundigen.

  1. Deskundige

In de commissie zijn ten minste twee deskundigen vertegenwoordigd, die ruime ervaring hebben in de praktijk van arbeidsre-integratie of arbeidsdeskundig werk, al naar gelang de geldende problematiek, op aanwijzing van de voorzitter van de commissie.

  1. Klacht

Een ieder, die meent dat hij/ zij door handelen of nalaten van een begeleider van Job Solutions B.V. in het kader van advies inzake arbeidsongeschiktheid, arbeidshandicap of voorziening ingevolge daarvan, dan wel activiteiten ter voorkoming van uitval bij arbeid of desintegratiedienstverlening, direct in zijn/ haar belang is getroffen, kan een klacht indienen.

1.4  Onafhankelijke partij als behandelaar klacht
De cliënt kan de commissie verzoeken om een onafhankelijke partij te benoemen die de klacht gaat behandelen. Dhr J. van de Rijdt, van ‘De Zaak Mediation’ gevestigd te Tilburg, kan hierin eventueel een rol vervullen.

BEHANDELING VAN EEN KLACHT
Artikel 2

Aan de beoordeling van de klacht nemen alle leden deel. Bij afwezigheid van een lid zal de commissie een vervanger aanwijzen.

Hierbij wordt de aard van de klacht in aanmerking genomen. De voorzitter mag niet in

enigerlei functie direct aan de cliënt verbonden zijn.

Indien beide partijen er onderling niet uit komen. Dient u zich te richten aan de Nederlandse Recht bank.

Klachten dienen mondeling en schriftelijk te worden ingediend, waarbij schriftelijk aan Postbus 2188, 5202 CD te ‘s-Hertogenbosch of via info@job-solutions.nl. Indiener van een schriftelijke klacht krijgt binnen twee weken bericht van ontvangst van de klacht.

Een klacht wordt binnen zes weken na ontvangstdatum afgehandeld, waarbij er een mogelijkheid is deze termijn gemotiveerd te verlengen.

Indien de klacht niet in behandeling wordt genomen, wordt de indiener van de schriftelijke klacht daarvan uiterlijk binnen vier weken na ontvangstdatum op de hoogte gesteld.

VERSCHIJNINGSPLICHT
Artikel 3
3.1 Indien de commissie of beide partijen zulks wenselijk achten, roept de commissie partijen op om ter behandeling van de klacht voor haar te verschijnen en bepaald daartoe dag,uur en plaats.

3.2 Bij niet verschijnen van een partij kan de commissie, maar eigen beoordeling, partijen opnieuw voor een zitting oproepen dat wel haar uitspraak geven met vermelding van het niet verschenen zijn.

3.3 Partijen kunnen zicht ter zitting doen vertegenwoordigen door een gemachtigde en zich doen bijstaan door een raadsman, die het recht heeft in de vergadering namens partijen het woord te voeren.

INLICHTINGEN VERSTREKKEN
Artikel 4

4.1 Partijen zijn verplicht de commissie zodanig inlichtingen te verstrekken als zij verlangt. De voorzitter is bevoegd deskundigen te benoemen.

4.2 De commissie maakt van stukken en van mondelinge verklaringen slechts gebruik voor zover zij partijen in de gelegenheid heeft gesteld van die stukken kennis te nemen en het afleggen van mondelinge verklaringen bij te wonen.

4.3 Het staat de commissie vrij aan het niet voldoen door een partij aan haar verlangen bedoeld in het eerste lid, gevolgtrekking te verbinden welke haar geraden voorkomt.

BESLISSING
Artikel 5
5.1 Zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 4 weken nadat de commissie haar onderzoek naar aanleiding van de klacht heeft voltooid, neemt zij met meerderheid van stemmen een beslissing.

5.2 De leden van de commissie oordelen naar billijkheid en op grondslag van het Nederlands Recht. De commissie geeft haar uitspraak in de vorm van een bindend advies.

BEHANDELEN VAN KLACHT
Artikel 6
6.1 De klacht bevat de naam en het adres van de belanghebbende en de wederpartij alsmede een uitzetting van de klacht, welke een duidelijke omschrijving bevat van de handelswijze van de begeleider waartegen de klacht is gericht en van de gronden waarop de klacht is gebaseerd. De voorzitter kan aanvulling van de uiteenzetting en overlegging van bescheiden of kopieën daarvan verzoeken.

6.2 De klachtencommissie kan een klacht slechts in behandeling nemen indien de cliënt schriftelijk heeft bevestigd dat:

 • hij de uitspraak van de commissie als bindend advies zal aanvaarden.
 • De klacht eerst is voorgelegd aan de begeleider tegen wie de klacht is gericht, zonder dat daarop gevolgd overleg tot overeenstemming tussen partijen heeft geleid. Deze overeenstemming wordt geacht niet te zijn bereikt zodra een der partijen dit schriftelijk aan de wederpartij heeft meegedeeld.

6.3 De voorzitter bevestigt schriftelijk de ontvangst van een klacht en zendt daarvan een afschrift aan de begeleider tegen wie de klacht is gericht.

6.4 Zodra is besloten een klacht in behandeling te nemen, stelt de commissie de begeleider tegen wie deze is gericht in de gelegenheid binnen een door haar te stellen en eventueel te verlengen termijn, schriftelijk te antwoorden. De voorzitter bevestigd schriftelijk de ontvangst van het antwoord en zendt daarvan en van de verder overlegde bescheiden een afschrift aan de wederpartij.

6.5 Bij het uitleven van antwoord kan de commissie terstond een beslissing nemen.

HET NIET BEHANDELEN VAN EEN KLACHT
Artikel 7
7.1 De klachtencommissie neemt een klacht niet in behandeling wanneer:

 • zij van oordeel is dat belangen die met de klacht zijn gemoeid van onvoldoende betekenis zijn;
 • zij van oordeel is dat de klacht zich niet leent voor behandeling door de klachtencommissie, om redenen samenhangend met de aard van de relatie tussen cliënt en de begeleider tegen wie de klacht zich richt;
 • meer dan een jaar is verstreken tussen het tijdstip waarop de cliënt van de feiten kennis heeft genomen of redelijkerwijs had kunnen nemen en het tijdstip waarop de klacht aan de begeleider is voorgelegd tegen wie de klacht zich richt;
 • meer dan drie maanden is verstreken tussen het moment waarop is gebleken dat geen overeenstemming tussen cliënt en de begeleider werd bereikt en het moment waarop de klacht aan de klachtencommissie is voorgelegd;
 • de feiten waarop de klacht betrekking heeft te ver in het verleden ligt.

7.2 Van een besluit een klacht niet in behandeling te nemen, worden partijen door de voorzitter in kennis gesteld. De kennisgeving bevat gronden waarop de beslissing berust.

WRAKING
Artikel 8
8.1 De voorzitter stelt partijen in kennis van de samenstelling van de commissie en wijst hen daarbij op de bevoegdheid tot wraking.

8.2 Elk der partijen is gedurende tien dagen na dagtekening van de kennisgeving bedoeld in de vorige lid, bevoegd per aangetekend brief met afschrift aan andere partij onder opgave van redenen de commissie mede te delen dat zij een of meerdere leden wenst te wraken.

8.3 Een lid van de commissie kan worden gevraagd op grond van de te zijnen aanzien bestaande feiten of omstandigheden waardoor zijn onpartijdigheid bij de behandeling van de klacht aan twijfel onderhevig zou kunnen zijn.

8.4 Indien de deskundigen allen, door wraking, verschoning of anderszins verhinderd zijn aan de behandeling van een klacht deel te nemen, kan de voorzitter besluiten dat een klacht zal worden behandeld door een commissie waarvan geen deskundige deel uitmaakt.

8.5 De klachtencommissie, m.u.v. degene  wiens aanzien wraking is voorgesteld, beslist over de wraking. Tegen deze beslissing staat geen zelfstandig rechtsmiddel open.