reintegratie

Re-integratie diensten:
WOR.0 Werkorientatie
COA.0 Coaching
STI.0 Sollicitatie training individueel
STG.0 Sollicitatietraining groepsgewijs

Re-integratietrajecten:
IRO (landelijk)
12SA Groot Amsterdam
12SA Limburg
12SA West Brabant/Zeeland
12SA Midden Oost Brabant
12SA Rijnmond

Re-integratie

Met re-integreren wil je weer aan de slag na bijvoorbeeld langdurig ziekteverzuim en weer deel uitmaken van de arbeidsmarkt, bij je eigen werkgever of elders. Niet gemakkelijk, als je al enige tijd aan de zijlijn ervan hebt gestaan. Wij hebben een fiks instrumentarium in huis om daarbij te ondersteunen. Ons Multidisciplinair Activeringscentrum (MAC) biedt verschillende vormen van begeleiding. Een totaalpakket dat gericht is op activering en participatie. Daarbij kunnen alle fases van het re-integratietraject worden gevolgd, op een plek! Die fases zijn: psychische en/of fysieke begeleiding, arbeidsmarktoriëntatie, empowerment, arbeidsritme en plaatsing op de arbeidsmarkt. Re-integratie is niet vrijblijvend, maar een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor werkgever en werknemer en biedt beiden de kansen oplossingen te vinden die uiteindelijk een win-winsituatie opleveren.
Tijdens het traject kunnen instrumenten worden ingezet om doeltreffend het beoogde resultaat te bereiken. We noemen: capaciteitenonderzoek, loopbaanonderzoek, diagnostisch onderzoek, beroepskeuzeonderzoek, motivatieonderzoek en stimulering, werkervaringsplaatsen en stage. Daar waar nodig, maken wij gebruik van bestaande projecten en initiatieven binnen overheden of het bedrijfsleven.

We werken landelijk en hebben ervaring met E-coaching. Daarnaast leggen we huisbezoeken af.

Job Coaching

Een jobcoach begeleidt werknemers met een langdurige ziekte of handicap naar of in een baan. De werknemers krijgen een persoonlijk trainings- of inwerkprogramma en begeleiding op de werkvloer. Aan het eind van een geslaagd programma kan de werknemer zijn werk zelfstandig uitvoeren. De jobcoach blijft bereikbaar wanneer er een probleem ontstaat of als er nog knelpunten zijn. Jobcoaching is vooral bedoeld voor hen die een flinke afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Zij hebben meer, actieve of zelfs intensieve ondersteuning nodig. Dat doen onze Jobcoaches met hun brede ervaring. Leidend in het gehele proces zijn de mogelijkheden van de cliënt en het uiteindelijke doel is het bepalen van de individuele grenzen en die op een verantwoorde manier te verleggen. Om vervolgens zelfstandigheid, zelfredzaamheid en ontwikkelniveau te verhogen.

Psychologisch onderzoek

Bij re-integreren komt nogal wat kijken. Kortere of langere tijd uit de running zijn is niet altijd een goede uitgangspositie om werk te vinden. Werk dat natuurlijk passend is! Soms kan worden volstaan met een goede begeleiding van de werkzoekende en dan is bijvoorbeeld ondersteuning nodig bij het leren solliciteren. Een sollicitatiebrief kunnen schrijven volstaat niet, jezelf kennen en presenteren is nog belangrijker om de felbegeerde baan te krijgen. Zo kan psychologisch onderzoek nodig zijn of zelfs een assessment. Hoe beter je weet wie je bent, wat je kan en waar je grenzen liggen, des te gemakkelijker maak je het jezelf bij het zoeken en de zo passende baan vinden. En daarvoor zijn tal van tests voorhanden. Wij zijn in staat om de testen in meerdere talen af te nemen. Job Solutions heeft alles hiervoor in huis: een gecertificeerde loopbaanadviseur en een Arbeids- en Organisatiepsycholoog. Ook tijdens outplacementtrajecten kunnen wij deze, en andere, instrumenten inzetten voor een optimaal resultaat. En mocht het nodig zijn, dan doen wij een beroep op een externe GZ BIG-geregistreerde psycholoog. Alles, om je loopbaanbegeleiding in goede banen te leiden!

MAC Multidisciplinair Activerings Centrum

Met het MAC realiseert Job Solutions een complementaire aanpak van verschillende vormen van begeleiding. Hierbij streven wij naar een totaalpakket aan diensten dat gericht is op activering en participatie van de cliënt op de arbeidsmarkt. Alle fases* van het re-integratietraject komen hierdoor op een plek.

Innovatief

MAC is innovatief doordat er geen of nauwelijks overdrachtsverlies is. Daarnaast leren cliënten van elkaar en maken zij gebruik van ieders kwaliteiten. Zonder het individuele aspect uit het oog te verliezen. MAC is praktisch en doeltreffend gericht op deelname aan de arbeidsmarkt. Binnen MAC kunnen cliënten verscheidene werkzaamheden uitvoeren:

Lunchroom/catering voor bedrijven op het bedrijventerrein. Hiermee leren zij hoe zij contacten kunnen leggen met anderen binnen het bedrijfsleven

Boekhouding/financiële administratie

Licht productiewerk/assemblagewerk

Telemarketing

Administratieve werkzaamheden

Doelgroepanalyse

MAC is gericht op hen die een lange afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Deze cliënten vallen onder de zogenaamde AG-uitkeringen: WIA, AG, ZW, Wajong. Zij zijn van alle leeftijdscategorieën en van zowel allochtone als autochtone afkomst. Dit, omdat MAC bedoeld is de werksituatie en de omgeving zoveel mogelijk na te bootsen aan de realiteit binnen het bedrijfsleven waar mensen van alle leeftijden en met diverse culturele achtergronden werkzaam zijn.

Fases

Het proces waarbinnen Job Solutions een cliënt begeleidt, bestaat uit een aantal fases. Die fases die worden bewandeld zijn:

Fase 1: intakegesprek
Binnen zeven dagen na aanmelding ontvangt de cliënt een uitnodiging voor een intakegesprek waar de weg naar de arbeidsmarkt in kaart wordt gebracht. Belangrijk hierbij is de vaststelling waar hindernissen en kansen naar participatie op de arbeidsmarkt kunnen liggen. Binnen een week is het re-integratieplan klaar en na akkoord kan het daadwerkelijke begeleidingstraject binnen MAC begonnen worden.

Fase 2: psychische en fysieke begeleiding
MAC beschikt over een psycholoog en een fitnessruimte. Beide zijn nodig om een goed beeld te verkrijgen van de psychische en fysieke mogelijkheden van de cliënt. Mocht het nodig zijn, dan kan Job Solutions zorgen voor een psycholoog om gesignaleerde psychische belemmeringen naar de arbeidsmarkt te slechten. Fysieke belemmeringen laten zien welke werkzaamheden beter vermeden kunnen worden en welke juist geschikt kunnen zijn. Niet onbelangrijk: de gecertificeerde begeleider helpt de lichamelijke conditie te verhogen om uiteindelijk uitgerust te zijn voor de zo gewenste baan.

Fase 3: sollicitatietraining
Om binnen het bedrijfsleven goed in beeld te komen, is een sollicitatietraining onontbeerlijk. Tijdens deze fase krijgt de cliënt hierin nadrukkelijk begeleiding. Aan de orde komen: het schrijven van sollicitatiebrieven, opstellen van het Curriculum Vitae, uitbreiden en beheren van het eigen zakelijke netwerk en weten welke vacaturesites gebruikt kunnen worden.

Fase 4: empowermenttraining
Een cliënt met psychische en/of fysieke beperkingen kan deze ervaren als hindernissen of zelfs onmogelijkheden om binnen het bedrijfsleven weer aan de slag te kunnen. Het is dus zaak om samen te werken aan een ommekeer in doen en denken en juist te leren de beperkingen om te zetten in kansen. Want kansen en mogelijkheden zijn er immers altijd!

Fase 5: arbeidsmarktoriëntatie
Een stap verder in het totale begeleidingsproces is de cliënt laten kennismaken met arbeidsstructuren binnen een werkomgeving, met daaraan gekoppelde regels en afspraken. Snuffelstages en bedrijfsbezoeken dragen hiertoe bij.

Fase 6: werknemersvaardigheden/arbeidsritme
De arbeidsmarktoriëntatie liet een tipje van de sluier zien, als het gaat om kennismaken met een werkstructuur. In deze fase gaan wij een stap verder door de cliënt daadwerkelijk arbeidsritme te laten opdoen. Dat kan binnen onze vestiging als veilige start, waarna zoveel mogelijk bij een regulieren werkgever wordt gezocht naar werkplekken/werkervaringsplaatsen. De arbeidsplekken binnen Job Solutions zijn vangnet of de startblokken voor het buiten de deur gaan werken.

Fase 7: plaatsing
De reintegratie adviseur / jobcoach is vanaf deze fase druk doende om binnen zijn netwerk te zoeken naar passend werk voor de cliënt, samen met de cliënt. Met uiteindelijk plaatsing in een reguliere baan als afronding van het gehele begeleidingstraject binnen MAC.

Workshops & trainingen

Binnenkort meer info…