Wat is verzuimmanagement?

Wat is verzuimmanagement?

Verzuimmanagement is het proces van het beheren en verminderen van ziekteverzuim onder werknemers. Het omvat eigenlijk verschillende strategieën en maatregelen om de frequentie en duur van afwezigheid te verminderen, evenals het bevorderen van de gezondheid en het welzijn van werknemers.

Zieke medewerker

Waarom verzuimmanagement?

Het toepassen van verzuimmanagement is van cruciaal belang voor organisaties om verschillende redenen:

Productiviteit: Wanneer werknemers afwezig zijn vanwege ziekte, heeft dit directe gevolgen voor de productiviteit van een organisatie. Door verzuimmanagement toe te passen, kunnen organisaties de frequentie en duur van verzuim verminderen, wat resulteert in een hogere productiviteit en efficiëntie.

Kostenbesparing: Ziekteverzuim kan aanzienlijke kosten met zich meebrengen voor een organisatie, zoals verloren productiviteit, extra werklast voor andere werknemers en kosten voor vervanging of inhuur van tijdelijk personeel. Effectief verzuimmanagement helpt deze kosten te beheersen door het verzuimniveau te verlagen en de impact op de bedrijfsresultaten te minimaliseren.

Gezondheid en welzijn van werknemers: Verzuimmanagement legt de nadruk op het bevorderen van de gezondheid en het welzijn van werknemers. Dit kan bijvoorbeeld worden bereikt door het aanbieden van gezondheidsprogramma’s, ergonomische werkplekken, flexibele werktijden of het creëren van een positieve werkcultuur. Door aandacht te besteden aan het welzijn van werknemers, kunnen organisaties het verzuimniveau verlagen en de tevredenheid en betrokkenheid van werknemers vergroten.

Wettelijke verplichting: In veel landen zijn er wetten en regels die werkgevers verplichten om de gezondheid en veiligheid van werknemers te waarborgen, evenals maatregelen om verzuim te beheren. Door verzuimmanagement in te voeren, kunnen organisaties voldoen aan de wettelijke vereisten en mogelijke boetes of juridische geschillen voorkomen.

Positieve bedrijfscultuur: Een positieve bedrijfscultuur is essentieel voor effectief verzuimmanagement. Het tonen van zorg voor de gezondheid en het welzijn van werknemers draagt bij aan een cultuur waarin werknemers zich gewaardeerd en ondersteund voelen. Dit leidt tot hogere medewerkerstevredenheid, betrokkenheid en vertrouwen, en resulteert in een lager verzuimniveau, hogere productiviteit en een aantrekkelijke werkomgeving voor talent. Een positieve bedrijfscultuur is dus een cruciale factor in het beheersen van verzuim.

Rechten en plichten bij verzuimmanagement

Als het gaat om verzuim, hebben managers specifieke rechten en plichten binnen een organisatie. Allereerst hebben ze het recht om verzuim te registreren en de nodige informatie te verzamelen om een re-integratieproces te starten. Ze hebben ook het recht om contact te onderhouden met de zieke werknemer en medische professionals om de voortgang te monitoren. Aan de andere kant hebben managers de plicht om werknemers te ondersteunen en passende re-integratiemaatregelen te nemen, zoals het aanpassen van werkplekken of het bieden van passend werk. Ze moeten ook de wet- en regelgeving omtrent verzuim naleven en tijdig rapporteren aan relevante instanties. Een goede samenwerking tussen managers, werknemers en HR is essentieel om een succesvol verzuimmanagement te waarborgen.

verzuimmanagement

Wet verbetering Poortwachter

De Wet Verbetering Poortwachter is in het leven geroepen om werkgevers en werknemers gezamenlijk verantwoordelijkheid te laten nemen voor het voorkomen van langdurig verzuim en het bevorderen van re-integratie. Het poortwachterproces, zoals vastgelegd in de Wet Verbetering Poortwachter, omvat verschillende stappen die zorgvuldig dienen te worden gevolgd.

Stap 1:Plan van aanpak opstellen
Hierin worden de re-integratiestappen vastgelegd die genomen gaan worden. Dit plan wordt regelmatig geëvalueerd om de voortgang te bewaken.

Stap 2: Beoordeling bedrijfsarts
De bedrijfsarts beoordeelt de medische situatie van de werknemer, adviseert over belastbaarheid en mogelijkheden tot re-integratie, en rapporteert hierover aan zowel de werknemer als de werkgever.

Stap 3: Wetten en regels volgen
Het naleven van de Wet Verbetering Poortwachter is van groot belang, aangezien het niet naleven ervan kan leiden tot sancties voor zowel werkgevers als werknemers. Denk hierbij aan loonsancties of het niet toekennen van een uitkering.

Een goed begrip van de Wet Verbetering Poortwachter en het effectief toepassen ervan in het verzuimmanagement proces is essentieel voor het bevorderen van een snelle en duurzame re-integratie van zieke werknemers. Bij [bedrijfsnaam] hebben we de expertise en ervaring om u te begeleiden bij het naleven van deze wet en het implementeren van effectieve verzuimmanagement strategieën.

Goed verzuimbeleid

Een goed verzuimbeleid biedt een kader en richtlijnen om verzuim proactief aan te pakken en de impact ervan op zowel werknemers als de organisatie te minimaliseren.

Bij een goed verzuimbeleid draait het om preventie, begeleiding en re-integratie. Het begint met het creëren van een werkomgeving waarin werknemers zich gewaardeerd voelen, betrokken zijn en ruimte krijgen voor persoonlijke ontwikkeling. Dit draagt bij aan het verminderen van stress en het voorkomen van gezondheidsproblemen.

Daarnaast is het belangrijk om verzuim tijdig te signaleren en er direct op te reageren. Het opzetten van een duidelijk verzuimprotocol zorgt ervoor dat zowel werkgevers als werknemers weten wat er van hen wordt verwacht bij verzuim. Het melden van verzuim en het opstarten van een re-integratietraject moet soepel en gestructureerd verlopen.

Een goed verzuimbeleid omvat ook het bieden van adequate begeleiding en ondersteuning aan zieke werknemers. Dit kan variëren van regelmatig contact en het inzetten van professionele hulpbronnen tot het aanpassen van taken en werkomstandigheden om een snelle en duurzame re-integratie mogelijk te maken.

Waar kan een loopbaancoach bij helpen?

Een loopbaancoach kan een waardevolle rol spelen bij verzuimmanagement binnen een organisatie. Ze kunnen helpen bij het begeleiden en ondersteunen van werknemers tijdens het verzuimproces en bij de re-integratie. Hier zijn enkele gebieden waar een loopbaancoach bij kan helpen:

Individuele begeleiding: Een loopbaancoach kan werknemers persoonlijk ondersteunen tijdens het verzuimproces. Ze kunnen luisteren naar de behoeften en zorgen van de werknemer, hen helpen omgaan met de impact van verzuim en hen motiveren om actief deel te nemen aan het re-integratietraject.

Re-integratieplanning: Een loopbaancoach kan samenwerken met werknemers en werkgevers om een effectief re-integratieplan op te stellen. Ze kunnen helpen bij het identificeren van passende taken en werkzaamheden, rekening houdend met de capaciteiten en beperkingen van de werknemer. Ze kunnen ook ondersteunen bij het opstellen van realistische doelen en actiestappen.

Competentie-ontwikkeling: Een loopbaancoach kan werknemers helpen bij het identificeren van hun sterke punten, vaardigheden en interesses. Ze kunnen ondersteuning bieden bij het ontwikkelen van nieuwe competenties die passen bij de behoeften van de organisatie. Dit kan helpen bij het vergroten van de inzetbaarheid en het vinden van passend werk tijdens de re-integratie.

Communicatie en samenwerking: Een loopbaancoach kan ook een rol spelen bij het bevorderen van effectieve communicatie en samenwerking tussen werknemers, managers en andere betrokken partijen. Ze kunnen helpen bij het oplossen van conflicten, het verbeteren van de communicatiekanalen en het creëren van een ondersteunende werkomgeving.

Heb je vragen over de regels of hulp nodig bij de begeleiding van zieke werknemers? Neem contact met ons op. Wij ondersteunen al meer dan 15 jaar werkgevers en werknemers op het gebied van verzuim.